شماره پشتیبانی : 09334977299

آزمون کتل

توضیح ضروری : تجزیه و تحلیل و تفسیر  آزمون به صورت حضوری  یا تلفنی و توسط جناب آقای دکتر عباس شفیعی صورت می گیرد .