آزمون طرحواره های یانگ 90 سؤالی

آزمون طرح واره های يانگ (فرم کوتاه ۹۰ سؤالی)

 

دستورالعمل

افراد از این جمله ها ممکن است برای توصیف خودشان استفاده کنند. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر شما برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید، بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید، نه براساس آنچه فکر می کنید درست است .

اگر دوست دارید، جمله را به گونه ای بازنویسی کنید که در مورد شما درست تر باشد و آنگاه ببینید جمله مذکور چقدر در مورد شما صدق می کند.

کاملاً غلط=1

تقریباً غلط=2

بیشتر درست است تا غلط=3

اندکی درست =4

تقریبا درست = 5

کاملاً درست =6

 

آزمون طرح واره های يانگ (فرم کوتاه ۹۰ سؤالی)

 

دستورالعمل

افراد از این جمله ها ممکن است برای توصیف خودشان استفاده کنند. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر شما برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید، بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید، نه براساس آنچه فکر می کنید درست است .

اگر دوست دارید، جمله را به گونه ای بازنویسی کنید که در مورد شما درست تر باشد و آنگاه ببینید جمله مذکور چقدر در مورد شما صدق می کند.

کاملاً غلط=1

تقریباً غلط=2

بیشتر درست است تا غلط=3

اندکی درست =4

تقریبا درست = 5

کاملاً درست =6

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
http://iranschematherapyacademy.ir/?p=10034

سوالی دارید؟ از ما بپرسید، کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ می دهند.

آکادمی طرحواره درمانی ایران